Přeskočit na obsah

Podmínky užívání karty

Karta-MultiSport-standard-86×54-RGB-01 (1)

Karta MultiSport Stříbrná

Zaměstnanecký benefit

Každý den jeden volný vstup do sítě partnerských zařízení v ČR a SR mapa.multisport.cz

Navíc ke standardnímu vstupu – 2x denně bikesharing, 2x ročně měření tělesné skladby InBody

Možnost až 4 doprovodných karet

Přístup do my.multisport.cz

Kompletní podmínky

1. Základní terminologie

1.1. Karta MultiSport Stříbrná: nepřenosný identifikátor, který je vázaný na konkrétní osobu v podobě zaměstnance, příp. doprovodné osoby (dále jen „Karta“). Karta může být plastová nebo virtuální. Virtuální karta MultiSport je platná pouze při předložení v oficiální aplikaci My MultiSport.

1.2. Uživatel Karty: fyzická osoba používající Kartu oprávněná využívat služby Partnera specifikované ve smlouvě uzavřené mezi Partnerem a MultiSport Benefit, s.r.o. Pokud je v podmínkách použito označení „Uživatel”, je tím míněn Zaměstnanec a/nebo Doprovodná osoba (dále jen „Uživatel“).

1.3. Zaměstnavatel: subjekt, který na základě smlouvy s MultiSport Benefit, s.r.o. umožní využívání Programu MultiSport svým Zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům /Doprovodné osoby a Děti.

1.4. Partner: společnost poskytující sportovně-relaxační služby.

1.5. Partnerská síť: Partneři, kteří akceptují Kartu. Aktuální přehled Partnerů akceptujících Kartu je k dispozici na https://mapa.multisport.cz.

1.6. Objekt Partnera: prostory, v nichž Partner poskytuje Uživatelům karet MultiSport sportovně-relaxační služby.

1.7. Poskytovatel Karty: společnost MultiSport Benefit s.r.o.

2. Podmínky užívání Karty

2.1 Karta MultiSport

2.1.1. Kartu lze získat pouze přes svého Zaměstnavatele prostřednictvím společnosti MultiSport Benefit, s.r.o.

2.1.2. Termíny a způsob objednávek Karet se řídí smluvními ujednáními mezi Zaměstnavatelem a MultiSport Benefit, s.r.o.

2.1.3. Karta je vystavena na jméno, je nepřenosná a nesmí být zpřístupňována jiným osobám.

2.1.4. Je zakázáno provádět jakékoliv změny ve vzhledu Karty.

2.1.5. Ztrátu, zničení, nebo krádež Karty je nutné neprodleně hlásit osobě zodpovědné za kontakt s Poskytovatelem Karty ve společnosti Uživatele Karty (nejčastěji na personálním/HR oddělení). V případě nálezu Karty, která byla dříve nahlášena jako ztracená, je nutné ji odeslat Poskytovateli Karty nebo předat osobě zodpovědné za kontakt s Poskytovatelem Karty ve společnosti Uživatele Karty.

2.1.6. Karta je majetkem Poskytovatele Karty, který má právo žádat o vrácení Karty v případě, že Uživatel poruší podmínky užívání Karty (dále jen „podmínky“). Poskytovatel si též vyhrazuje právo odmítnout vydání Karty takovému Uživateli v budoucnu. Informace o porušení podmínek bude zaslána Zaměstnavateli.

2.1.7. Při objednání Karty Uživatel prohlašuje, že se seznámil se stávajícími podmínkami a bezvýhradně je akceptuje.

2.1.8. Uživatel má možnost požádat o vydání jedné doprovodné Karty pro osobu blízkou starší 15 let a až o tři Karty dětské pro děti do 15 let. Zrušením zaměstnanecké Karty ztrácí Uživatel nárok na Karty doprovodné i dětské. Stejné pravidlo je uplatněno i pro vydání Karet, kdy bez Karty zaměstnanecké není možné vydat Karty doprovodné.

2.2 Užívání Karty

2.2.1. Kartu lze využít každý den k jednomu volnému vstupu do Partnerské sítě. V rámci stejného dne může Uživatel využít 2 jízdy na mechanickém kole v rámci Bikesharingu se službami Rekola a nextbike. Současně může Uživatel využít měření na přístroji InBody, na které má nárok 1x za kalendářní půlrok (od 1.1. do 30.6. a od 1.7 do 31.12.), tedy 2x ročně. V den, ve který Uživatel využije u Partnera InBody, je oprávněn taktéž ještě k jednomu vstupu do objektu toho samého či jiného Partnera v rámci Partnerské sítě.

2.2.2. Pouze u Partnerů, kteří mají na webových stránkách v detailu Objektu Partnera uvedenou poznámku „požadován doplatek“ je za vstup účtován doplatek – mapa.multisport.cz.

2.2.3. Kartu je možné využívat na jednorázové vstupy do Objektů Partnerů. Kartu však nelze uplatnit na kurzy organizované Partnery. Kartou nelze hradit jiné aktivity ani za doplatek v hotovosti s výjimkou Partnerů uvedených v bodě 2.2.2, podmínek. Kartu lze využít pouze na aktivity vypsané na webových stránkách v detailu Objektu Partnera – mapa.multisport.cz.

2.2.4. Kartou nelze hradit nákup zboží nebo služeb nabízených v rámci Objektu Partnera (např. kosmetické služby, solária, masáže, manikúra, pedikúra, proteinové drinky, tyčinky apod.).

2.2.5. Před využitím služeb s plastovou kartou MultiSport v Objektu Partnera je Uživatel povinen na recepci pokaždé předložit Kartu a doklad totožnosti a potvrdit svým podpisem návštěvu Objektu Partnera (pokud je požadováno). Karta je platná pouze po předložení osobního dokladu se jménem a fotografií (občanský průkaz, řidičský průkaz, firemní identifikátor, aj.).
Před využitím služeb s virtuální kartou MultiSport v Objektu Partnera je Uživatel povinen v případě neověřené fotografie v aplikaci My MultiSport předložit doklad totožnosti se jménem a fotografií (občanský průkaz, řidičský průkaz, firemní identifikátor, aj.) a potvrdit svým podpisem návštěvu Objektu Partnera (pokud je požadováno). V případě ověřené fotografie se Uživatel prokazuje pouze schválenou fotografií v aplikaci My MultiSport.
Kopie čárového kódu Karty nasnímaná v mobilní aplikaci nebo v mobilním telefonu nebo okopírovaná Karta se za Kartu nepovažují.

2.2.6. Uživatel je povinen se čitelně podepisovat na formuláři návštěv nacházejících se na recepci objektu Partnera (pokud je požadováno).

2.2.7. V případě pronájmu tenisového kurtu 2 až 4 osobami, kde minimálně 2 osoby vlastní Kartu, je kurt zdarma na 1 hodinu (60 minut). Pokud Kartu vlastní pouze jedna osoba, ostatní osoby hradí zbytek, tj. ½ kurtu přímo Partnerovi dle jeho ceníku. V případě pronájmu kurtu na beach volejbal nebo Padel se jedna Karta rovná ¼ ceny kurtu/hod. Pokud je ve skupině menší počet Karet než čtyři, zbytek doplácejí osoby bez Karty přímo Partnerovi dle jeho ceníku. V případě pronájmu bowlingové dráhy se jedna Karta rovná ¼ ceny dráhy/hod. Pokud je ve skupině menší počet Karet než čtyři, zbytek doplácejí osoby bez Karty přímo Partnerovi dle jeho ceníku.

2.2.8. Uživatel je povinen dodržovat řád Objektu Partnera, ve kterém se nachází. Řád Objektu Partnera je vždy nadřazený těmto podmínkám.

2.2.9. Služby lze využívat v provozní době Objektu Partnera (pokud se nevyskytují jiná omezení uvedená na webových stránkách v detailu Objektu Partnera).

2.2.10. V zájmu spokojenosti Uživatelů doporučujeme předchozí telefonický kontakt s Partnerem za účelem rezervace volných míst (např. pro skupinové lekce nebo InBody) a upřesnění možností a podmínek využití služeb.

2.2.11. Veškeré informace spojené s dostupností služeb lze získat na telefonním čísle infolinky +420 220 188 700.

2.2.12. Uživatel Karty je oprávněn využívat služby v rámci platformy my.multisport.cz.

2.3 Opatření proti podvodům

2.3.1. Pracovník Poskytovatele Karty (Kontrolor) nebo pověřený pracovník Partnera jsou oprávněni ověřovat totožnost Uživatele náhledem do osobního dokladu a odebrat Kartu užívanou v rozporu s jejím určením a těmito podmínkami.

2.3.2. Obchodování s Kartami nebo jakákoliv forma distribuce Karet bez souhlasu Poskytovatele Karet je zakázána.

2.3.3. Je zakázáno využívat Kartu mimo časové období, na které byla vydána.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Poskytovatel Karty si vyhrazuje právo na jakékoliv změny stávajících podmínek.

3.2. Uživatel může platnost Karty pozastavit na dobu neurčitou, pouze z vážných zdravotních důvodů. Žádost o pozastavení platnosti Karty Uživatele musí Poskytovateli Karty nahlásit příslušný pracovník personálního oddělení Zaměstnavatele nejpozději k poslednímu dni v kalendářním měsíci. Platnost Karty je poté pozastavená od 1. dne následujícího kalendářního měsíce.

3.3. Uživatel může Kartu kdykoliv zrušit žádostí přes personální oddělení Zaměstnavatele, a to nejpozději do data uzávěrky objednávek na následující měsíc. Jakmile jednou z Programu MultiSport vystoupí, může se do něj vrátit a Kartu znovu objednat nejdříve za 6 měsíců od data zrušení Karty.

3.4. Veškeré informace spojené s objednáním služeb či dostupností služeb kontaktujte vaše personální oddělení. Více informací lze získat na telefonním čísle infolinky +420 220 188 700.

Zajímá vás více informací?
Kontaktujte nás