Přeskočit na obsah

Copyright

Webové stránky

Veškerý obsah webové stránky www.multisport.cz  nebo www.multisportevents.cz (dále jen „webové stránky“), zejména psaný text, grafika, design, ilustrace, fotografie, obrázky, ikony, infografika, stejně jako organizace veškerého obsahu webových stránek jsou vlastnictvím společnosti MultiSport Benefit, s.r.o., IČ: 24715298, se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4 a  podléhají ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.

Informace umístněné na webových stránkách lze užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely.

Jakákoli změna, prezentace, použití, úplná nebo částečná reprodukce celé webové stránky nebo její části pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti MultiSport Benefit, s.ro. je striktně zakázána a představuje přestupek porušení autorských práv a příslušnou trestněprávní a občanskoprávní odpovědnost porušující osoby.

Webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky provozované nezávislými třetími osobami – našimi partnery („stránky třetích osob“), a to buď přímo, nebo prostřednictvím rámců. Při návštěvě stránek třetí osoby byste se měli seznámit s jejich podmínkami užívání. Pro vyloučení všech pochybností společnost MultiSport Benefit, s.r.o. prohlašuje, že nenese odpovědnost za dostupnost nebo obsah stránek třetích osob.

Webové stránky se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti v užíváním webové stránky rozhodne místně příslušný soud v České republice.

Ochranné známky

Mateřská společnost společnosti MultiSport Benefit, s.r.o. – Benefit Systems International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością vlastní práva na registrovanou ochrannou známku MultiSport a logo MultiSport (zobrazeno níže):

Výše uvedené logo MultiSport smí používat pouze společnost MultiSport Benefit, s.r.o. a ty subjekty, které uzavřeli se společnosti Benefit Systems International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością písemnou smlouvu na využití loga.

Ochrannou známku MultiSport a logo MultiSport nesmí třetí strana používat způsobem, který by mohl uvést spotřebitele v omyl ohledně vztahu třetí osoby se společností MultiSport Benefit, s.r.o. či mateřskou společnosti Benefit Systems International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jakákoli reprodukce, prezentace, použití, přizpůsobení nebo modifikace ochranné známky MultiSport či loga MultiSport bez předchozího písemného souhlasu Benefit Systems International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością je striktně zakázáno a představuje přestupek porušování ochranných známek.

Pokud máš jakýkoliv dotaz, neváhej nás kontaktovat