Přeskočit na obsah

Ochrana osobních informací

1. OBECNÉ INFORMACE

Informace o nás

Společnost MultiSport Benefit, s.r.o., se sídlem Lomnického 1705/9, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 24715298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 168281 (dále jen „MultiSport“, „my“, „nám“, „Společnost“ nebo jen „Správce“) bere ochranu osobních údajů velmi vážně. Proto vynakládáme veškerou péči, abychom zajistili, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými českými právními předpisy, včetně zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „Zákon“) a předpisy Evropské unie, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), případně dalšími zákony a předpisy , pokud se na konkrétní oblast zpracování vztahují.

Jak nás můžete kontaktovat, abyste získali další informace o zpracování Vašich osobních údajů?

Pokud v těchto Zásadách soukromí nenaleznete odpovědi na Vaše otázky týkající se ochrany Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat kterýmkoliv z následujících způsobů:

Shora uvedené kontaktní údaje můžete rovněž využít při případný výkon Vašich práv jako subjektů osobních údajů vůči naší společnosti a dále, pokud si budete přát odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů udělený naší společnosti.

Jaký je účel tohoto dokumentu?

Tento dokument (dále jen „Zásady soukromí“) stanoví právní základ pro námi prováděné zpracování osobních údajů, pravidla pro shromažďování, používání a další prováděné operace zpracování osobních údajů. Záměrem Zásad soukromí je také Vás informovat o Vašich právech ve vztahu k osobním údajům, které zpracováváme. Společnost používá Vaše osobní údaje pro účely uvedené v těchto Zásadách soukromí a případně pro další účely zde neuvedené, které Vám sdělí v jednotlivých případech.

Komu jsou určeny informace uvedené v tomto dokumentu?

Tento dokument je určen pro následující osoby:

Co to jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (např. jméno a příjmení, bydliště, emailová adresa, číslo karty MULTISPORT a údaje související s jejím využíváním, IP adresa návštěvníků našeho webu). Společnost MultiSport zpracovává osobní údaje pro různé účely. Právní základ pro zpracování osobních údajů, doba zpracování a uchovávání osobních údajů se mohou lišit v závislosti na účelu těchto operací.

Co je to zpracování osobních údajů?

Zpracování je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji (např. shromáždění, uložení, použití, analýza, předání, výmaz). Naším záměrem je zachovat transparentnost, pokud jde o právní základ a způsob zpracování osobních údajů. V souladu se svými zásadami shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje pouze tehdy, když je to zapotřebí pro konkrétní účely a po nezbytnou dobu, a Vás žádáme, abyste nám své osobní údaje poskytli pouze v nezbytných případech.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů a co to pro Vás znamená?

Společnost sama určuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů, a je tak ve vztahu k Vám v pozici správce Vašich osobních údajů. Rozhodujeme tak o tom, jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a jakými způsoby a proč (pro jaké účely) tak budeme činit.

V rozsahu námi prováděného zpracování jsme tak odpovědní za zákonnost zpracování Vašich osobních údajů a můžete se na nás obracet ohledně výkonu Vašich práv v této oblasti.

Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány Společností automatizovaným, popřípadě i manuálním způsobem. Automatizované zpracování probíhá v našich informačních systémech, případně v informačních systémech našich zpracovatelů, tedy třetích osob, které jsme pověřili konkrétními zpracovatelskými operacemi.

Společnost učinila taková opatření, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze její zaměstnanci a zpracovatelé, se kterými má uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů. Tyto osoby jsou vázány povinností mlčenlivosti o veškerých osobních údajích, o nichž se dozvěděly při výkonu své činnosti.

Dochází na základě Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování nebo profilování způsobem, kterým jsou dotčena Vaše práva?

Ve Společnosti nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování, tj. rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování), které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás jiným obdobným způsobem významně dotýkalo.

Co pro nás znamená zabezpečení osobních údajů?

Společnost přistupuje k zabezpečení údajů, které uchovává, velmi svědomitě a seriózně. Za tímto účelem jsme zavedli vhodné organizační a technické postupy a provádíme školení našich zaměstnanců zaměřená na ochranu osobních údajů, jejich důvěrnost a zabezpečení. Dále provádíme pravidelné kontroly zavedených bezpečnostních postupů, pokud jde o jejich dostatečnost ve vztahu k povaze a rozsahu osobních údajů, které zpracováváme.

S kým sdílíme Vaše osobní údaje?

Společnost může sdílet Vaše osobní údaje s třetími osobami jako příjemci, resp. je těmto třetím osobám předat, pokud je pro takové sdělení (předání) dán některý z právních základů dle Nařízení. Mezi tyto příjemce spadají i zpracovatelé, kteří provádějí zpracovatelské operace s Vašimi osobními údaji na základě pověření naší Společnosti.

Konkrétně naše společnost může sdílet Vaše osobní údaje s následujícími příjemci, resp. příjemci následujících kategorií:

Vzhledem k tomu, že působíme jako jedna skupina, mohou být Vaše osobní údaje předávány následujícím společnostem:

Přímí obchodní partneři Společnosti:

Předem schválení subdodavatelé Společnosti:

Ve všeobecnosti Společnost nevykonává přenos osobních údajů do třetích zemí (tj. mimo zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru – EHP), avšak některé společnosti, se kterými spolupracujeme, mají sídlo v třetích zemích. V takovém případě vykonáváme přenos za podmínek stanovených Nařízením, pokud Komise rozhodla, že taková země zaručuje přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů nebo při poskytování přiměřených záruk, např. uzavřením standardních smluvních doložek přijatých Komisí. Takovými společnostmi v našich podmínkách jsou:

 2. KONKRÉTNÍ INFORMACE KE ZPRACOVÁVANÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM PRO KLIENTY, PARTNERY A DALŠÍ SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBY

Společnost Vás tímto jako klienty, partnery a další spolupracující osoby informuje o zpracování Vašich osobních údajů prováděné námi jako správcem.

V Zásadách soukromí dále pracujeme s následujícími pojmy:

Jak jsme získali Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsme získali prostřednictvím různých komunikačních kanálů v závislosti na typu spolupráce s naší Společností. Pokud jste nám Vaše osobní údaje neposkytli přímo, obdrželi jsme je jedním z následujících způsobů:

Jaké osobní údaje zpracováváme? Jaký je účel a právní základ takového zpracování a doba uchování osobních údajů?

V níže uvedené tabulce uvádíme přehled osobních údajů, které zpracováváme, společně s uvedením účelu a právního základu takového zpracování. Dále uvádíme i informaci o době, po kterou jsou osobní údaje uchovány.

Kategorie osobních údajůOsobní údajeÚčel zpracováníPrávní základ zpracování (ve vztahu ke konkrétnímu účelu)Doba uchování
– identifikační údaje
– kontaktní údaje
– údaje obchodní povahy
– jméno a příjmení
– adresa sídla
– pozice v rámci Partnera, Klienta či další spolupracující osoby, resp. vztah k těmto osobám
– telefonní kontakt
– emailová adresa
– informace o dosavadní obchodní spolupráci a komunikaci
– kontaktování a jednání o uzavření smlouvy uzavření a plnění smlouvy a související komunikace provádění vyúčtování a fakturace dle smlouvy – zpracování je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy – po dobu jednání o uzavření smlouvy a po dobu trvání smlouvy
– evidence a vymáhání případných pohledávek uložení uzavřených smluv a související dokumentace a komunikace v elektronické a fyzické podobě – zpracování je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu na vymáhání pohledávek a obhajobě našich práv– od ukončení smlouvy po dobu běhu příslušné promlčecí lhůty a dále po dobu jednoho roku
– zpracování osobních údajů na účetních a daňových dokladech
– uložení účetních a daňových dokladů v elektronické a fyzické podobě
– zpracování je nezbytné pro splnění naší právní povinnosti na základě daňových a účetních právních předpisů – po dobu stanovenou příslušnými právními přepisy
– provádění přímého marketingu, který spočívá v propagaci a nabízení nových produktů či služeb naší společnosti
– zasílání informací o nových službách a produktech
– zlepšování kvality služeb prováděním průzkumů spokojenosti uživatelů prostřednictvím Vámi zvoleného komunikačního kanálu
– zpracování je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu na provádění přímého marketingu – po dobu trvání smlouvy a dále po dobu tří let od ukončení smlouvy
– vedení identifikačních a kontaktních údajů v databázi pro účely kontaktování potenciálního Partnera, Klienta či další třetí osoby za účelem navázání spolupráce
– vedení identifikačních a kontaktních údajů v databázi pro účely kontaktování potenciálního Partnera, Klienta či další třetí osoby za účelem obnovení spolupráce po ukončení smlouvy
– zpracování na základě souhlasu (včetně např. poskytnutí kontaktních údajů emailem, předání vizitky s kontaktními údaji) – po dobu, na kterou byl souhlas udělen, jinak po dobu tří let nebo do odvolání souhlasu
– zpracování je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu na zachování získaných základních identifikačních a kontaktních údajů – po dobu tří let od získání kontaktu
– po dobu tří let od ukončení smlouvy

3. KONKRÉTNÍ INFORMACE KE ZPRACOVÁVANÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

Společnost Vás tímto jako uchazeče o zaměstnání v naší společnosti informuje o zpracování Vašich osobních údajů prováděné námi jako správcem.

Jak jsme získali Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsme získali prostřednictvím různých komunikačních kanálů v závislosti na typu navázání kontaktu s naší společností. Pokud jste nám Vaše osobní údaje neposkytli přímo (např. prostřednictvím zaslaného životopisu, vyplněním formuláře na našich webových stránkách), obdrželi jsme je prostřednictvím personální agentury, které jste poskytli Vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje zpracováváme? Jaký je účel a právní základ takového zpracování a doba uchování osobních údajů?

V níže uvedené tabulce uvádíme přehled osobních údajů, které zpracováváme, společně s uvedení účelu a právního základu takového zpracování. Dále uvádíme i informaci o době, po kterou jsou osobní údaje uchovány.

Kategorie osobních údajůOsobní údajeÚčel zpracováníPrávní základ zpracování (ve vztahu ke konkrétnímu účelu)Doba uchování
– identifikační údaje
– kontaktní údaje
– jméno a příjmení
– datum narození
– adresa bydliště
– emailová adresa
– telefonní kontakt
– kontaktování za účelem oslovení s nabídkou pracovní pozice a účasti na pracovním pohovoru
– informování o výsledku pracovního pohovoru
– jednání o uzavření pracovní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy
– zpracování je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy – po dobu jednání o uzavření smlouvy
– zpracování na základě souhlasu (včetně např. poskytnutí kontaktních údajů v rámci životopisu) – po dobu, na kterou byl souhlas udělen, jinak po dobu tří let nebo do odvolání souhlasu
– vedení základních identifikačních a kontaktních údajů v databázi odmítnutých uchazečů za účelem zabránění opakování přijímacího řízení
– vedení základních identifikačních a kontaktních údajů v databázi odmítnutých uchazečů za účelem jejich oslovení v budoucnosti
– zpracování je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu na zajištění efektivity přijímacího řízení – po dobu tří let od získání údajů
– zpracování na základě souhlasu uděleného neúspěšným uchazečem k jeho dalšímu možnému oslovení – po dobu, na kterou byl souhlas udělen, jinak po dobu tří let nebo do odvolání souhlasu
– údaje týkající se uchazeče uvedené v životopise či jiném dokumentu poskytnutém naší společnosti
– údaje týkající se uchazeče sdělené uchazečem na pracovním pohovoru či jiným způsobem
– dosažené vzdělání
– pracovní zkušenosti
– další informace o kvalifikaci uchazeče
– vyhodnocení, zda společnost přijme uchazeče do pracovního či jiného obdobného poměru – zpracování je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy – po dobu jednání o uzavření smlouvy
– údaje týkající se hodnocení uchazeče z naší strany – základní informace o posouzení vhodnosti uchazeče na danou pracovní pozici – vedení základních informací o výsledku přijímacího řízení pro účely jednání o uzavření a obsahu pracovní smlouvy – zpracování je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy – po dobu jednání o uzavření smlouvy
– základní informace o důvodech, proč byl uchazeč vyhodnocen jako nevhodný na danou pracovní pozici
– informace o tom, zda společnost může mít zájem na další spolupráci s odmítnutým uchazečem
– vedení základních informací o důvodech odmítnutí uchazeče v databázi odmítnutých uchazečů za účelem zabránění opakování přijímacího řízení – zpracování je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu na zajištění efektivity přijímacího řízení – po dobu tří let od získání údajů
– vedení základních identifikačních a kontaktních údajů v databázi odmítnutých uchazečů za účelem jejich možného oslovení v budoucnosti – zpracování na základě souhlasu uděleného neúspěšným uchazečem k jeho dalšímu možnému oslovení – po dobu, na kterou byl souhlas udělen, jinak po dobu tří let nebo do odvolání souhlasu

4. KONKRÉTNÍ INFORMACE KE ZPRACOVÁVANÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM PRO UŽIVATELE KARTY MULTISPORT

Společnost Vás tímto jako uživatele karty MULTISPORT informuje o zpracování Vašich osobních údajů prováděné námi jako správcem.

V Zásadách soukromí dále pracujeme s následujícími pojmy:

Jak jsme získali Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsme získali prostřednictvím různých komunikačních kanálů v závislosti na typu spolupráce s naší společností MultiSport. Vaše osobní údaje jsme obdrželi jedním z následujících způsobů:

Jaké osobní údaje zpracováváme? Jaký je účel a právní základ takového zpracování a doba uchování osobních údajů?

V níže uvedené tabulce uvádíme přehled osobních údajů, které zpracováváme, společně s uvedením účelu a právního základu takového zpracování. Dále uvádíme i informaci o době, po kterou jsou osobní údaje uchovány.

Kategorie osobních údajůOsobní údajeÚčel zpracováníPrávní základ zpracování (ve vztahu ke konkrétnímu účelu)Doba uchování
– identifikační údaje
– kontaktní údaje
– údaje sloužící k nepřímé identifikaci
– údaje související s využíváním Karty
– jméno a příjmení
– měsíc a rok narození (u Dítěte)
– číslo Karty
– název Klienta (Vašeho zaměstnavatele)
– četnost využívání Karty (datum a čas využití), navštívená Partnerská zařízení, zvolené služby
– umožnění realizace Programu MultiSport, využívání sjednaných nepeněžitých sportovních benefitů, vydání Karty a správy jejího životního cyklu
– výkazy a fakturace služeb čerpaných Uživatelem Karty v Partnerských zařízeních
– provádění zúčtování a plnění smlouvy uzavřené s Klientem
– potřeba ověření totožnosti Uživatele v Partnerských zařízeních
– vedení účtu v on-line platformě
– zaslání informací Uživateli ohledně podmínek používání Karty
– zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů – po celou dobu plnění smlouvy (členství Uživatele v Programu MultiSport) a dále po dobu 18 měsíců od ukončení členství Uživatele v Programu MultiSport
– provádění analýzy a shromažďování statistických údajů za účelem rozšíření rozsahu našich služeb a zlepšení dostupnosti Partnerských zařízení
– provádění přímého marketingu spočívajícího v nabízení nových produktů či služeb naší společností
– zlepšování kvality služeb prováděním průzkumů spokojenosti Uživatelů prostřednictvím Vámi zvoleného komunikačního kanálu;
– potřeba zamezení podvodům a zneužívání Karty (zejména s ohledem na její nepřenositelnost)
– zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů – po dobu trvání členství Uživatele v Programu Multisport
– výkazy a fakturace služeb čerpaných Uživatelem Karty v Partnerských zařízeních – plnění právní povinnosti uložené nám daňovými a účetními předpisy – po dobu a v rozsahu, které stanoví příslušné právní předpisy
– evidence a vymáhání případných pohledávek
– evidence údajů spojených s užíváním Karet
– zpracování je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu na vymáhání pohledávek a obhajobě našich práv – od ukončení plnění smlouvy (členství Uživatele v Programu MultiSport) po dobu běhu příslušné promlčecí lhůty a dále po dobu jednoho roku
– identifikační údaje
– kontaktní údaje
– jméno a příjmení
– číslo Karty
– název Klienta (Vašeho zaměstnavatele)
– emailová adresa
– telefonní kontakt
– pořádání soutěží a propagačních kampaní, jichž se můžete zúčastnit
– informování Vás o akcích, které pořádáme, nabídky našich dalších služeb, připomínání důležitých informací, které mají vliv na poskytování služeb z naší strany (informační bulletiny)
– poskytování služeb souvisejících s využíváním Programu MultiSport (včetně zákaznické podpory, oznámení a stížností)
– zpracování na základě Vašeho souhlasu pro marketingové účely – po dobu, na kterou byl souhlas udělen, jinak po dobu tří let nebo do odvolání souhlasu

5. KONKRÉTNÍ INFORMACE KE ZPRACOVÁVANÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM PRO NÁVŠTĚVNÍKY NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

Společnost Vás tímto jako návštěvníky našich webových stránek na adrese www.multisport.cz informuje o zpracování Vašich osobních údajů prováděné námi jako správcem.

Jakým způsobem získáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme prostřednictvím našich webových stránek (např. prostřednictvím sledovacích pixelů) a souborů cookies uložených ve Vašich zařízeních (zejm. počítačích a mobilních telefonech). Na využívání souborů cookies Společností se vztahují zvláštní zásady soukromí dostupné na našich webových stránkách na adrese www.multisport.cz/zasady-cookies.

Jaké osobní údaje zpracováváme? Jaký je účel a právní základ takového zpracování a doba uchování osobních údajů?

V níže uvedené tabulce uvádíme přehled osobních údajů, které zpracováváme, společně s uvedení účelu a právního základu takového zpracování. Dále uvádíme i informaci o době, po kterou jsou osobní údaje uchovány.

Kategorie osobních údajůOsobní údajeÚčel zpracováníPrávní základ zpracování (ve vztahu ke konkrétnímu účelu)Doba uchování
– údaje o návštěvách našich webových stránek – IP adresa zařízení návštěvníka
– identifikační čísla mobilních zařízení návštěvníka
– osobní údaje obsažené v souborech cookies ukládaných v zařízení konečných uživatelů (návštěvníků) určené k používání našich webových stránek
– získávání informací o návštěvnících našich webových stránek za účelem jejich vylepšení a optimalizace a personalizace obsahu dle preferencí uživatele
– získávání informací o návštěvnících našich webových stránek za účelem vylepšení našich služeb
– evidence návštěv našich webových stránek pro statistické a analytické účely
– marketing a propagace našich služeb
– zpracování je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu na dosažení uvedených účelů – až po dobu jednoho roku ode dne získání údajů
– zpracování na základě souhlasu uděleného návštěvníkem webu – po dobu, na kterou byl souhlas udělen, jinak po dobu tří let nebo do odvolání souhlasu

Ve kterých případech provádíme přenos osobních údajů do třetích zemí?

Přenos do třetích zemí Společnost provádí v případě účelu:

pokud nás prostřednictvím jednoho z kontaktních formulářů dostupných na webové stránce naší Společnosti, do USA, jelikož na funkčnost této služby využíváme služby společnosti Formstack sídlící v USA.

Společnost provozuje profily na některých sociálních sítích; při zpracování osobních údajů přes její profily má Společnost pouze typická administrátorská oprávnění. Při používání sociálních sítí jsou osobní údaje zpracovávány i ze strany poskytovatelů těchto sociálních sítí (např. Facebook, Instagram), přičemž nad tímto zpracováním, dalším poskytováním osobních údajů třetím stranám a nad jejich přeshraničním přenosem do třetích zemí (které provádějí daní poskytovatelé sociálních sítí) nemá Společnost zpravidla žádnou kontrolu a neodpovídá za ně. Doporučujeme Vám seznámit se s podmínkami ochrany soukromí poskytovatelů platforem sociálních sítí.

Podrobnější informace ke zpracování údajů provozovatelů platforem sociálních sítí a další možnosti uplatnění svých práv (odvolání souhlasu, právo namítat), naleznete v informacích o podmínkách zpracování osobních údajů jednotlivých provozovatelů platforem sociálních sítí:

zda na stránkách v budoucnosti nahrazujících uvedené stránky.

Za zpracování Vašich osobních údajů odpovídá Společnost pouze v případě, je-li do tohoto zpracování přímo zapojena jako společný správce (sociální sítě – statistické účely – Facebook) nebo jako správce využívající služby zpracovatele.

 1.

Účel zpracování: správa profilů na sociálních sítích včetně komunikace a diskuse s uživateli (tzv. FANPAGE na facebooku, instagramu, youtube a jiných soc.sítích) – účel propagace a nabídka služeb Společnosti na sociálních sítích, komunikace s uživateli, propagace soutěží a doprovodných aktivit prostřednictvím sociálních sítí, poskytování informací širší veřejnosti

Právní základ zpracování: oprávněný zájem (Čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení), kterým je vytvoření profilu Společnosti na příslušné sociální síti; propagace a prezentace služeb Společnosti na sociální síti, komunikace s uživateli, pořádání soutěží a doprovodných aktivit prostřednictvím sociálních sítí, poskytování informací širší veřejnosti

Subjekt údajů: návštěvník profilu Společnosti příslušné sociální sítě (uživatel příslušné sociální sítě)

Doba zpracovávání: Lhůta zpracovávání závisí na konkrétním případu a to například. od povahy údajů, od důvodu, proč jsou shromažďovány a zpracovávány, od relevantních právních nebo provozních potřeb uchovávání; údaje se uchovávají a) po dobu provozování oficiálního profilu Společnosti na příslušné sociální síti, nebo b) do doby, kdy, již nejsou potřebné k poskytování služeb a produktů provozovatele dané sociální sítě, nebo c) dokud neodstraníte svůj účet; podle toho, co nastane dříve. Zvláštní lhůta pro Youtube je upravena – https://policies.google. com/technologies/rete ntion?hl=cs – jinak je Společnost odstraní okamžitě když ji o to požádáte

Zvláštní doba uchovávání v případě Instagramu – do doby, kdy již nejsou zapotřebí k poskytování služeb a produktů společnosti Facebooku, nebo dokud neodstraníte svůj účet – podle toho, co nastane dříve – https://help.instagram. com/519522125107875

Příjemci: subjekt, jemuž poskytuje správce osobní údaje na základě zákona, zpracovatel zabezpečující správu příslušných sociálních sítí.

V případě služeb „data file custom audiences“ a „measurement and analytics“ je provozovatel sociální sítě Facebook vůči Společnosti v postavení jejího zpracovatele (v tomto případě se zpracování osobních údajů uplatňují následující právní záruky: https://www.facebook.com/legal /terms/businesstools , https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing)

2.

Účel zpracování: správa profilu na LinkedIn včetně komunikace a diskuse uživateli – účel propagace a nabídka služeb správce, komunikace s uživateli, propagace soutěží a doprovodných aktivit prostřednictvím LinkedIn, poskytování informací širší veřejnosti

Právní základ zpracování: oprávněný zájem (Čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení), kterým je vytvoření profilu Společnosti na LinkedIn; propagace a prezentace služeb Společnosti na LinkedIn,

Subjekt údajů: návštěvník profilu Společnosti na LinkedIn (uživatel LinkedIn)

Doba zpracovávání: Lhůta zpracovávání závisí na konkrétním případu a to například. od charakteru údajů; z důvodu, proč jsou shromažďovány a zpracovávány, od příslušných právních nebo provozních potřeb uchovávání; údaje se uchovávají: a) po dobu provozování oficiálního profilu Společnosti na LinkedIn, nebo b) do doby, kdy, již nejsou potřebné k poskytování služeb a produktů provozovatele LinkedIn, nebo c) dokud neodstraníte svůj účet; podle toho, co nastane dříve. Zvláštní lhůta pro LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Příjemci: subjekt, jemuž poskytuje správce osobní údaje na základě zákona, zpracovatel zabezpečující správu LinkedIn

3.

Účel zpracování: Sociální sítě – statistické účely (společný správce se společností Facebook)

Právní základ zpracování: oprávněný zájem (Čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení), kterým je získání osobních údajů na základě právního základu původního účelu a jejich následné zpracování na statistické účely pro používání sítí Facebook ve smyslu režimu dle čl. 1. 89 Nařízení. Oprávněným zájmem je získání, tzn. zpracování více údajů, zejména demografických údajů cílové skupiny jako údaje týkající se věku, pohlaví, rodinného stavu, povolání, životního stylu a zájmů návštěvníků fanouškovské stránky. Společnost nastavila parametry mimo jiné podle své cílové skupiny, jakož i cílů řízení nebo podpory svých činností, což má vliv na zpracování osobních údajů za účelem vypracování statistik získaných na základě návštěv stránky. Společnost může v případě Facebooku pomocí filtrů, které jí poskytuje společnost Facebook, vymezit kritéria, na základě, kterých mají být tyto statistiky vypracovány, a také vymezit kategorie osob, jejichž osobní údaje budou využívány společností Facebook. Společnost jako majitel a správce fanpage umístěné na Facebooku proto přispívají ke zpracování osobních údajů návštěvníků své stránky. Všechny tyto informace umožňují Společnosti např. zjistit profil návštěvníků, kteří kladně hodnotí její fanpage, s cílem nabídnout jim relevantnější obsah a rozvinout funkce, o které by tito návštěvníci mohli mít větší zájem.

Subjekt údajů: návštěvník profilu Společnosti příslušné sociální sítě (uživatel příslušné sociální sítě)

Doba zpracovávání: Lhůta zpracovávání závisí na konkrétním případu a to například. od povahy údajů, od důvodu, proč jsou shromažďovány a zpracovávány, od relevantních právních nebo provozních potřeb uchovávání; údaje se uchovávají: a) do doby, kdy, již nejsou potřebné k poskytování služeb a produktů provozovatele dané sociální sítě, nebo b) dokud neodstraníte svůj účet; podle toho, co nastane dříve.

Příjemci: subjekt, kterému poskytuje správce osobní údaje na základě zákona, zpracovatel zabezpečující správu příslušných sociálních sítí

6. SPOLEČNÉ INFORMACE K VAŠIM PRÁVŮM V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jaká máte práva v souvislosti s Vašimi osobními údaji, které zpracováváme?

Se zpracováním Vašich osobních údajů souvisejí následující práva založená příslušnými právními předpisy (zejm. Nařízení), která můžete za stanovených podmínek kdykoliv uplatnit tím, že nás budete kontaktovat kterýmkoliv ze způsobů uvedených v části 1 (Obecné informace) těchto Zásad soukromí. Konkrétní podmínky, za kterých lze níže uvedená práva uplatňovat jsou dále stanoveny v Nařízení.

Na Vaše žádosti o výkon níže uvedených práv budeme reagovat v zákonných lhůtách.

Právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva

Povinnosti odpovídající těmto Vašim právům plníme vůči Vám prostřednictvím těchto Zásad soukromí, případně prostřednictvím dalších informačních a komunikačních kanálů.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup k osobním údajům, které uchováváme jako správce údajů.

Máte právo požadovat po naší Společnosti, aby Vám sdělila informaci o tom, zda zpracovává osobní údaje, které se Vás týkají. Pokud naše Společnost Vaše osobní údaje zpracovává, máte právo obdržet o jejich zpracování zejména tyto informace: kategorie zpracovávaných osobních údajů, účel zpracování, doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny.

Na Vaši žádost Vám bezplatně poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo požadovat opravu osobních údajů

Máte právo požadovat opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že o Vás naše Společnost zpracovává nesprávné nebo neúplné osobní údaje.

Osobní údaje, které jste nám poskytli, můžete kdykoliv aktualizovat. V závislosti na účelu zpracování lze změny provést v souladu se smluvními podmínkami služby, kterou využíváte, nebo způsobem uvedeným výše.

Pokud od Vás obdržíme oznámení, že některé osobní údaje, které ve vztahu k Vám zpracováváme, již nejsou aktuální, opravíme tyto osobní údaje na základě Vašich informací, a to za předpokladu, že je změnu možné provést. Aktualizace údajů může trvat až 48 hodin, což souvisí s technickými podmínkami našich systémů.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Chcete-li odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, stačí nás kontaktovat některým ze způsobů uvedených v těch Zásadách soukromí výše.

Chcete-li zrušit odběr informačního bulletinu, klikněte na odkaz pro zrušení odběru v emailové zprávě, kterou jsme Vám zaslali. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů předcházející takovému zpracování.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V jakých případech můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů?

Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to pokud:

Právo na omezení zpracování

Máte právo od naší Společnosti požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v případě, že:

V takovém případě nebudeme nadále Vaše osobní údaje zpracovávat, případně jejich zpracování omezíme, dokud nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování nebo nezbytnost zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu našich práv.

Právo na přenositelnost údajů

Zpracovává-li naše Společnost Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, a zároveň jedná-li se zpracování automatizované, máte právo od nás získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Své osobní údaje můžete rovněž předat jinému správci údajů, případně nás můžete požádat, abychom je předali jinému správci údajů my. Můžeme tak ovšem učinit pouze v případě, že je předání údajů technicky proveditelné a že druhý správce souhlasí s jejich přijetím.

Právo na výmaz osobních údajů

Na žádost Vaše osobní údaje vymažeme v případě, že:

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud se domníváte, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů (zejména Nařízení), máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností stanovených Nařízení (zejména dozorového úřadu v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k domnělému porušení).

Úřadem provádějícím dozor nad zpracováním osobních údajů prováděným Společností je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

7. ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD SOUKROMÍ

Tyto Zásady soukromí pravidelně kontrolujeme a aktualizujme v souvislosti se změnami příslušných právních předpisů, změnami rozsahu námi prováděného zpracování osobních údajů a s naším úsilím o zlepšování úrovně zabezpečení Vašich osobních údajů a kvality našich služeb.

Poslední aktualizace tohoto dokumentu proběhla dne 19.října 2022.

Zajímá vás více informací?
Kontaktujte nás