Přeskočit na obsah

Podmínky užívání karty

mskartastudent

Karta MultiSport Student

Vstup do sítě vybraných sportovních a relaxačních zařízení mapa.multisport.cz

Pro studenty do 26 let

4 vstupy během měsíce nebo třeba v jeden den

4x bikesharing navíc ke svým vstupům

Objednávání a přístup k dalším výhodám skrze platformu my.multisport.cz

Více také na student.multisport.cz

Kompletní podmínky

1.Základní terminologie

1.1. Karta MultiSport Student: nepřenosný identifikátor, který je vázaný na konkrétní osobu v podobě studenta (dále jen „Karta“). Karta může být pouze virtuální a je platná pouze při předložení v oficiální aplikaci My MultiSport.

1.2. Uživatel Karty: fyzická osoba, která navštěvuje školské zařízení a která se systematicky vzdělává formou prezenčního studia na střední, vyšší odborné, či vysoké škole, starší 15 let a mladší 26 let, disponuje Kartou MultiSport Student a je oprávněná využívat služby Partnera specifikované ve smlouvě uzavřené mezi Partnerem a MultiSport Benefit, s.r.o. (dále jen „Uživatel“ nebo „Student“). Uživatel může mít vytvořen pouze jeden studentský účet, duplicitní účty přes alias emailové adresy mohou být ze strany Poskytovatele Karty deaktivovány.

1.3. Maximální měsíční limit vstupů: počet vstupů, který lze prostřednictvím Karty čerpat v rámci jednoho kalendářního měsíce (dále jen „Limit“).

1.4. Partner: společnost poskytující sportovně-relaxační služby.

1.5. Partnerská síť: Partneři, kteří akceptují Kartu. Aktuální přehled Partnerů akceptujících Kartu je k dispozici na www.multisport.cz

1.6. Objekt Partnera: prostory, v nichž Partner poskytuje Uživatelům karet MultiSport sportovně-relaxační služby.

1.7. Poskytovatel Karty: společnost MultiSport Benefit s.r.o. Poskytovatel Karty je oprávněn ověřit studentský status Uživatele jednou za půl roku.

2. Podmínky užívání Karty

2.1. Karta MultiSport

2.1.1. Kartu může získat pouze Student prostřednictvím školní emailové adresy s povolenou doménou ze strany Poskytovatele Karty. Seznam povolených školních emailových adres za účelem ověření studentského statusu Uživatele zde .

2.1.2. O Kartu lze požádat pouze prostřednictvím portálu my.multisport.cz.

2.1.3. V případě, že Karta je objednána do 25. dne v měsíci (včetně), je Karta platná od 1. dne následujícího měsíce.

2.1.4. V případě objednávky po 25. dni v měsíci, je platnost Karty až od 1. dne druhého následujícího měsíce.

2.1.5. Platby za Kartu se realizují na základě Platebních podmínek zveřejněných na student.multisport.cz. Platnost Karty na následující měsíc je automaticky prodlužována v případě splnění všech platebních podmínek a po úspěšném stržení automatické platby (účtované zpravidla 25. den v měsíci).

2.1.6. Karta je vystavena na jméno, je nepřenosná a nesmí být zpřístupňována jiným osobám.

2.1.7. Ke kartě MultiSport Student nelze vydávat žádné další napojené produkty.

2.1.8. Je zakázáno provádět jakékoliv změny ve vzhledu Karty.

2.1.9. Ztrátu, zničení, nebo krádež Karty je Uživatel povinen neprodleně hlásit Poskytovateli. V případě nálezu Karty, která byla dříve nahlášena jako ztracená, je Uživatel povinen odeslat Poskytovateli Karty.

2.1.10. Karta je majetkem Poskytovatele Karty, který má právo žádat o vrácení Karty v případě, že Uživatel poruší podmínky užívání Karty (dále jen „podmínky“). Poskytovatel si též vyhrazuje právo odmítnout vydání Karty takovému Uživateli v budoucnu.

2.1.11. Při objednání Karty Uživatel prohlašuje, že se seznámil se stávajícími podmínkami a bezvýhradně je akceptuje.

2.2. Užívání Karty

2.2.1. Kartu lze v rámci Limitu možné využít čtyřikrát v průběhu jednoho kalendářního měsíce k bezplatnému vstupu v Objektech Partnerů, kteří výslovně akceptují kartu MultiSport Student.

2.2.2. V rámci jednoho dne lze vyčerpat i více vstupů až do výše Limitu. V rámci stejného dne může Uživatel využít 2 jízdy na mechanickém kole v rámci Bikesharingu se službami Rekola a nextbike (max. ale 4 jízdy za kalendářní měsíc).

2.2.3. Nevyčerpané vstupy v rámci jednoho měsíce se nepřevádějí.

2.2.4. Kartu je možné využívat na jednorázové vstupy do Objektů Partnerů. Kartu však nelze uplatnit na kurzy organizované Partnery. Kartou nelze hradit jiné aktivity ani za doplatek v hotovosti. Kartu lze využít pouze na aktivity vypsané na webových stránkách v detailu Objektu Partnera.

2.2.5. Kartou nelze hradit nákup zboží nebo služeb nabízených v rámci Objektu Partnera (např. kosmetické služby, solária, masáže, manikúra, pedikúra, proteinové drinky, tyčinky apod.)

2.2.6. Před využitím služeb s virtuální kartou MultiSport v Objektu Partnera je Uživatel povinen v případě neověřené fotografie v aplikaci My MultiSport předložit doklad totožnosti se jménem a fotografií (občanský průkaz, řidičský průkaz, firemní identifikátor, aj.) a potvrdit svým podpisem návštěvu Objektu Partnera (pokud je požadováno). V případě ověřené fotografie se Uživatel prokazuje pouze schválenou fotografií v aplikaci My MultiSport.
Kopie čárového kódu Karty nasnímaná v mobilní aplikaci nebo v mobilním telefonu nebo okopírovaná Karta se za Kartu nepovažují.

2.2.7. Uživatel je povinen se čitelně podepisovat na formuláři návštěv nacházejících se na recepci objektu Partnera (pokud je požadováno).

2.2.8. V případě pronájmu tenisového kurtu 2 až 4 osobami, kde minimálně 2 osoby vlastní Kartu, je kurt zdarma na 1 hodinu (60 minut). Pokud Kartu vlastní pouze jedna osoba, ostatní osoby hradí zbytek, tj. ½ kurtu přímo Partnerovi dle jeho ceníku. V případě pronájmu kurtu na beach volejbal se jedna Karta rovná ¼ ceny kurtu/hod. Pokud je ve skupině menší počet Karet než čtyři, zbytek doplácejí osoby bez Karty přímo Partnerovi dle jeho ceníku. V případě pronájmu bowlingové dráhy se jedna Karta rovná ¼ ceny dráhy/hod. Pokud je ve skupině menší počet Karet než čtyři, zbytek doplácejí osoby bez Karty přímo Partnerovi dle jeho ceníku.

2.2.9. Uživatel je povinen dodržovat řád Objektu Partnera, ve kterém se nachází. Řád Objektu Partnera je vždy nadřazený těmto podmínkám.

2.2.10. Služby lze využívat v provozní době Objektu Partnera (pokud se nevyskytují jiná omezení uvedená na webových stránkách v detailu Objektu Partnera).

2.2.11. V zájmu spokojenosti Uživatelů doporučujeme předchozí telefonický kontakt s Partnerem, za účelem rezervace volných míst (např. pro skupinové lekce) a upřesnění možností a podmínek využití služeb.

2.2.12. Veškeré informace spojené s dostupností služeb lze získat na telefonním čísle infolinky +420 220 188 700.

2.2.13. Uživatel Karty je oprávněn využívat služby v rámci platformy mymultisport.cz.

2.3. Opatření proti podvodům

2.3.1. Pracovník Poskytovatele Karty (Kontrolor) nebo pověřený pracovník Partnera jsou oprávněni ověřovat totožnost Uživatele náhledem do osobního dokladu a odebrat Kartu užívanou v rozporu s jejím určením a těmito podmínkami

2.3.2. Obchodování s Kartami nebo jakákoliv forma distribuce Karet bez souhlasu Poskytovatele Karet je zakázána.

2.3.3. Je zakázáno využívat Kartu mimo časové období, na které byla vydána.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Poskytovatel Karty si vyhrazuje právo na jakékoliv změny stávajících podmínek.

3.2. V případě zrušení Karty do 25. dne v měsíci, zůstává Karta platná až do konce předplaceného období, a tedy do konce kalendářního měsíce, ve kterém proběhlo zrušení. V případě zrušení po 25. dni v měsíci, je Karta platná až do konce následujícího kalendářního měsíce.

Zajímá vás více informací?
Kontaktujte nás