Podmínky soutěže Trendy aktivity

Podmínky soutěže TRENDY AKTIVITY

 1. Pořadatel Soutěže. MultiSport Benefit, s.r.o., se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4, IČ: 24715298, DIČ: CZ24715298 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 168281 (dále jen „Pořadatel“ nebo „MultiSport“), pořádá tuto soutěž na facebookových stránkách MultiSportu (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
 2. Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 2. 6. 2020 do 16. 6. 2020 (dále jen „Doba soutěže“) s tím, že vyhlašování vítězů proběhne vždy po 7 dnech v úterý.
   
  Úterý 2. 6. 2020

  Pořadatel zveřejní na facebookové stránce MultiSportu výchozí příspěvek s tématem soutěže „AKTIVITY“ (dále jen „výchozí příspěvek“).

  Soutěžící budou své tematické a originální nápady na zajímavé a oblíbené aktivity posílat do komentáře pod výchozí příspěvek ve formě textu či fotografie zveřejněný Pořadatelem pod svým osobním účtem (důvod kontaktování v případě výhry), a to nejpozději do pondělí,
  8. 6. 2020 v 00:00 hod.

  Úterý 9. 6. 2020

  Pořadatel zveřejní 10 Výherců příslušných 7 dnů na facebookové stránce MultiSportu s připomínkou, že soutěž probíhá i následujících 7 dní. Výherci budou kontaktováni bez zbytečného odkladu po vyhlášení.

   

  Úterý 9. 6. 2020

  Pořadatel zveřejní na facebookové stránce MultiSportu výchozí příspěvek s tématem soutěže „AKTIVITY“ (dále jen „výchozí příspěvek“).

  Soutěžící budou své tematické a originální nápady na zajímavé a oblíbené aktivity posílat do komentáře pod výchozí příspěvek ve formě textu či fotografie zveřejněný Pořadatelem pod svým osobním účtem (důvod kontaktování v případě výhry), a to nejpozději do pondělí,
  15. 6. 2020 v 00:00 hod.

  Úterý 16. 6. 2020

  Pořadatel zveřejní 10 Výherců příslušných 7 dnů na facebookové stránce MultiSportu s připomínkou, že soutěž je u konce. Výherci budou kontaktováni bez zbytečného odkladu po vyhlášení.

 3. Soutěžící. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která je přihlášená na facebooku a má doručovací na adresu na území České republiky (dále jen „Soutěžící“).  Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2019 Sb., občanský zákoník.
 4. Princip Soutěže. Úkolem soutěžícího je napsat či vyfotit nebo natočit, co nejvíce zajímavý nápad na sportovní či relaxační aktivitu, kterou by rád zkusil nebo mu přijde populární, trendy, oblíbená nebo zajímavá, jako komentář pod zveřejněný příspěvek Pořadatele, který bude uveden po Dobu soutěže na facebookové stránce Pořadatele. Komise sestavená ze 3 zaměstnanců Pořadatele vybere 20 Výherců soutěže s nejoriginálnějšími nápady na aktivitu a Výherce zveřejní na facebookové stránce MultiSportu pod příspěvkem soutěže.
 5. Výhra. Výhrou jsou čtyři (4) vstupenky (2x základní vstupné a 2x zvýhodněné vstupné) do Zoologické zahrady Liberec pro každého Výherce (dále jen „Výhra“). Oficiální stránka ZOO Liberec: www.zooliberec.cz.
 6. Kontaktování Výherce a podmínky čerpání Výhry. Pořadatel bude Výherce kontaktovat prostřednictvím jejich facebookových účtů pod kterými soutěžili, a to neprodleně po ukončení Soutěže, nejpozději ale do 3 pracovních dnů po vyhlášení Výherců. Soutěžící bude Pořadatelem vyzván k uvedení korespondenční adresy Výherce za účelem zaslání Výhry.
 7. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
 8. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.
 9. Pokud nebude možné Výherce kontaktovat nejdéle do 5 dní od data prvního kontaktu, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.
 10. Informace o zpracování osobních údajů. Pořadatel tímto informuje soutěžící o způsobu zpracování jejich osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)
   Správce osobních údajů MultiSport Benefit, s.r.o., se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4, IČ: 24715298, DIČ: CZ24715298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 168281
  Rozsah zpracovávaných osobních údajů soutěžících Jméno, příjmení, přezdívka, v případě Výhry též korespondenční adresa
  Účely zpracování osobních údajů soutěžících pořádání této Soutěže a vyhlášení Výherce
  Právní základ pro zpracování osobních údajů soutěžících plnění závazku pořadatele soutěže dle čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného GDPR
  Doba, po kterou budou osobní údaje soutěžících uloženy po dobu nezbytně nutnou k pořádání Soutěže a u Výherců po dobu čerpání Výhry
 11. Souhlas Výherce. Fotografie, video či text je autorským dílem výherce dle autorského zákona. Tímto Výherce uděluje Pořadateli souhlas s použitím fotografie/fotografií/videa/videí či textů na sociálních sítích Pořadatele a/nebo webových stránkách.
 12. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 13. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, za doručení zprávy o Výhře ani za doručení Výhry. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.
 14. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.multisport.cz/pravidla-souteze-aktivity. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci Soutěže poskytuje Soutěžící Pořadateli, nikoli Facebooku.
 15. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 2. 6. 2020.

Změna režimu DPH

Na základě závěru Generálního finančního ředitelství v rámci tzv. Koordinačního výboru Komory daňových poradců z 29. 1. 2020 (příspěvek č. 560/29.01.20 Režim DPH u karet pro čerpání plnění od třetích osob) a dále na základě námi vyžádaného rozhodnutí o závazném posouzení od Generálního finančního ředitelství z 31. 3. 2020 o určení sazby daně u zdanitelného plnění jsou naše karty z hlediska DPH považovány za tzv. víceúčelový poukaz.
To znamená, že poskytování karet MultiSport nepodléhá dani z přidané hodnoty.


Nejčastější dotazy

1) Proč se mění DPH?

Na základě rozhodnutí v rámci tzv. Koordinačního výboru Komory daňových poradců z 29. 1. 2020 (příspěvek č. 560/29.01.2020 Režim DPH u karet pro čerpání plnění od třetích osob) a dále na základě námi vyžádaného rozhodnutí o závazném posouzení od Generálního finančního ředitelství z 31. 3. 2020 o určení sazby daně u zdanitelného plnění, jsou naše karty z hlediska DPH považovány za víceúčelový poukaz. To znamená, že poskytování služeb v Programu MultiSport nepodléhá dani z přidané hodnoty.

 

Proto budou faktury za poskytování Programu MultiSport vystavovány bez uvedení DPH s cenami, které jsou včetně DPH definovány ve smlouvě o poskytování služeb.

 

Karta MultiSport pro naše klienty doposud obecně představovala daňově neuznatelný náklad ve výši fakturované částky včetně DPH, přičemž DPH nebylo možné nárokovat.

2) Co pro nás znamená změna v DPH?

Při zohlednění skutečnosti, že karta MultiSport nikdy nebyla daňově uznatelným benefitem (a tedy pokud jste si nenárokovali DPH), se pro Vás nic nemění.

3) Nárokovali jsme si DPH z karet MultiSport. Co pro nás tedy změna znamená?

Karta MultiSport byla vždy daňově neuznatelným benefitem. Nicméně pokud jste si jako zaměstnavatel nárokoval DPH na vstupu, je nutné podat následné kontrolní hlášení a dodatečná daňová přiznání za období, za které byla tato daň nárokována. Tuto daň je nutné státu vrátit. Doporučujeme se poradit s daňovým poradcem.

 

Stejně tak v případě, pokud jste si nárokovali DPH na vstupu a částečně vraceli na výstupu ze srážky zaměstnanci. Také tyto skutečnosti je nutné reflektovat v kontrolním hlášení a dodatečném daňovém přiznání za příslušná období.

4) Proč je karta MultiSport daňově neuznatelný benefit pro zaměstnavatele?

Tento typ nákladu se řídí zákonem o daních z příjmu. U zaměstnavatele se jedná o náklad spojený s poskytnutím nepeněžního plnění zaměstnanci ve formě možnosti využívat sportovní a relaxační zařízení. Pořízení karty zaměstnavatelem pro něj nepředstavuje plnění, které souvisí s jeho ekonomickou činností, proto při pořízení karty zaměstnavatel nemůže považovat za daňově uznatelné náklady. Stejně tak není možné nárokovat DPH na vstupu, pokud zaměstnavatel nevrací DPH na výstupu ze srážky zaměstnance.

5) Kde najdu dopis oznamující změnu v DPH?

Oznámení najdete v Klientské zóně v sekci Přehled vyúčtování. Zvolte jako období vyúčtování „Květen 2020“, a pak se Vám zpřístupní rolovací menu (viz snímek obrazovky), kde lze stáhnout květnovou fakturu, dopis s oznámením změny v režimu DPH.

Klientská zóna - změna režimu DPH

6) Proč jste informace o změně DPH poslali tak pozdě?

Chápeme, že Vám oznámení změny bez dostatečného předstihu způsobilo jisté komplikace, změnu jsme nicméně oznamovali bez zbytečného odkladu v nejkratší možné době.

 

V dubnu 2020 jsme dostali závazné posouzení od finančního úřadu, které uvádí, že karta MultiSport je víceúčelový poukaz a nepodléhá sazbě daně.

 

Okamžitě jsme tedy začali připravovat přechod na novou fakturaci, a i s ohledem na současnou situaci, nebylo možné změnu komunikovat dříve než s květnovou fakturou.

7) Sníží se teď cena karty, když se z ní neodvádí DPH?

Společnost MultiSport si s touto změnou nemůže nárokovat žádné DPH na vstupu z dodavatelských faktur, čímž zároveň roste i nákladová položka. Ceny karet z tohoto důvodu zůstávají beze změny.

8) Co mám dělat s opravnými doklady?

Doklady si pouze uschovejte. Při zohlednění skutečnosti, že karta MultiSport nikdy nebyla daňově uznatelným benefitem (a tedy pokud jste si nenárokovali DPH) není třeba je evidovat do účetnictví a provádět jakékoliv další kroky. V opačném případě postupujte podle bodu 3.

 


V případě dalších dotazů se prosím obracejte na svou kontaktní osobu.

Batátové brownie s banánem od naší Kristýnky

Brownie je sladký vláčný dezert původem ze Spojených států. Vyzkoušejte jeho bezlepkovou verzi z batátů. V receptu je dezert slazen banány a medem.

Porce: 8
Doba přípravy: 40 minut
Doba pečení: 20 minut
Označení: Vhodné pro vegetariány, bezlepkové.

Postup

 1. Předehřejte si troubu na 180 °C. Dortovou formu (cca 24 cm) vymažte kokosovým olejem.
 2. Batát oloupejte, omyjte jej a nakrájejte na menší kousky.
 3. Kousky dejte do hrnce, zalejte vodou a vařte do změknutí. Batát nechte vychladit.
 4. Ve vyšší nádobě prošlehejte vejce se špetkou soli. Mandle nasekejte nahrubo
 5. K batátům přidejte banány a rozmačkejte vše najemno. Poté ke směsi přidejte vejce, mandle, kakao, prášek do pečiva, tekutou směs a vše důkladně promíchejte.
 6. Směs nalejte do formy a dejte péci na cca 25 minut. Brownie by mělo být na povrchu pevné a uvnitř vláčné.
 7. Po vychladnutí dezert nakrájejte na kousky a podávejte.

Náš tip:

 • Brownie podávejte s čerstvými malinami.

Pomoc pro fitness

Vážený pane premiére, vážené ministryně a ministři,

vystupujeme jménem provozovatelů sportovních a relaxačních zařízení – téměř 2000 z nich jsou našimi smluvními partnery, kterým dlouhodobě zajišťujeme klientelu z řad zaměstnanců českých firem. Věřím však, že můžeme hovořit i za ty ostatní, protože obnova fungování tohoto sektoru je naším společným zájmem.

Víme, že jste ve velmi obtížné situaci, kdy prioritně řešíte ochranu zdraví a paralelně se snažíte minimalizovat ekonomické škody. Vaší snahy si vážíme a mrzí nás, že vás zatěžujeme dalším požadavkem. Nicméně je pro nás životně důležité, abyste problémy našeho odvětví zaznamenali a zahrnuli jej včas do plánované pomoci.

Od počátku platnosti uzavření sportovních zařízení jsme s našimi partnery v telefonickém kontaktu a dosud se nám podařilo hovořit již téměř se čtyřmi stovkami z nich. Z těchto rozhovorů, ale i z našich dlouhodobých dat o ekonomickém profilu sektoru jasně vyplývá následující:

 • jelikož jde většinou o malé firmy do 10 zaměstnanců, které nemají kapitálové rezervy, je výpadek tržeb pro jejich podnikání drtivý;
 • v průměru provozovatelé odhadují, že je od bankrotu dělí maximálně 2 měsíce, ti menší neutáhnout fixní náklady a skončí už do 30 dní;
 • po znovuotevření bude náběh tržeb pravděpodobně jen pozvolný a bude nějakou dobu trvat, než se přiblíží předchozímu stavu, navíc výpadek tržeb za dobu nuceného uzavření bude definitivní a nebude kompenzován tzv. odloženou spotřebou;
 • dosud oznámená opatření vládní ekonomické pomoci jsou pravděpodobně účinná pro větší firmy, ale u provozovatelů těchto zařízení se zcela míjí účinkem.

 

Žádáme vás proto, abyste v rámci vládní ekonomické pomoci, vyčlenili prostředky na přímé dotace (kompenzace ztrát) provozovatelům sportovních a relaxačních zařízení. A žádáme vás, abyste to učinili co nejrychleji, protože toto odvětví přichází podle našich propočtů až o 20 milionů korun denně –  ti menší začali propouštět okamžitě a ti větší udrží zaměstnanost maximálně v řádu několika měsíců.

Jsme si vědomi, že náš sektor je z pohledu národního hospodářství zanedbatelný. Přímo zaměstnává cca 25 tisíc lidí a dosahuje tržeb v řádu jednotek miliard korun. Avšak jeho role je nezanedbatelná. Pravidelný pohyb a vhodná kompenzace pracovní zátěže je důležitá pro fyzické i duševní zdraví. A mít zdravé a dobře naladěné zaměstnance resp. občany je společným zájmem zaměstnavatelů i státu. Z pohledu kvality života i v ekonomickém kontextu.

Předem děkuji, že se budete naší žádostí zabývat a jsem připraven kdykoliv poskytnout další informace a kontakty na podporu včasné a relevantní realizace navrhovaných opatření.

S pozdravem

Ing. Marián Škripecký

 

Prosím vyplňte tento formulář, jestli souhlasíte a tato problematika se vás týká

Na této webové stránce uveřejníme pouze název vašeho zařízení

Děkujeme všem, kdo jste se k naší výzvě připojili, ať už vyplněním formuláře na této stránce nebo samostatnou výzvou. Čím více nás bude, tím větší máme šanci, že si nás vláda všimne a pomůže nám.

zde ke stažení výzva provozovatelů veřejných bazénů, wellness center, saunových provozů a jiných sportovních aktivit, zaslaná vládě 30. března.

zde k shlédnutí vystoupení prezidentky České komory fitness Jany Havrdové v České televizi 27. března.

zde k prohlédnutí Deklarace nejen fitness sektoru od České komory fitness

Druhy jógy a jak si vybrat tu, která sedne právě vám

Přemýšlíte, že do svého života zařadíte jógu, ale potřebujete se trochu zorientovat v její nabídce? Jóga rozhodně není jen válení se na karimatce a dělání „ooommm“. Některé její druhy jsou velice náročné. Jóga vám může pomoci při boji s únavou a stresem, zlepšení držení těla nebo třeba i zvýší vaše sebevědomí. Než se vydáte na jógu, tak si promyslete, co od cvičení očekáváte a jaké jsou vaše fyzické možnosti. A jaké druhy tedy máme a jak si mezi nimi vybrat?

Hatha jóga

Hatha jóga je ideální do začátku, ale ani pokročilý jí nepohrdne. Řadí se spíše mezi mírnější styl. Na lekci vás čeká úvodní a závěrečná relaxace, dechové cvičení, průpravné cviky a také strávíte delší dobu v jednotlivých ásanách neboli pozicích. Mezi nimi jsou krátké pauzy pro zklidnění a uvědomování si účinků pozic. Nováčkům doporučujeme zvolit spíše lekci pro začátečníky či jemnější verzi. Ta bývá v rozvrhu studia označena například hvězdičkami.

Power jóga

Power jóga vychází z Hatha jógy. Je fyzicky náročnější, protože je zaměřena spíše na posilování a protahování. Lekce zpravidla začínají několika pozdravy slunci. Pozice se dynamicky střídají a klade se důraz na sílu. Obecně je tato jóga oblíbená u mladších lidí, kteří se chtějí pořádně zapotit. Lekce není nejvhodnější pro začátečníky, většinou se jde přímo z pozice do pozice a ásany se příliš nevysvětlují.

Ashtanga jóga

Jedná se o systém ucelených sestav. Pro tyto lekce jsou charakteristické plynulé přechody mezi pozicemi. V ásanách se setrvává několik dechů. Na lekci si vyzkoušíte i stoje na hlavě, na rukou nebo třeba most. Lekce je vhodná spíše pro lidi, kteří mají rádi výzvy a dynamiku pohybu. Je běžné, že lektorka napomáhá s pozicemi.

Kundalini jóga

Spojuje v sobě kompletní systém cviků, sestav, dýchání, meditací a filozofie. Jedná se o cvičení, které je jak klidné, tak i dynamické a fyzicky náročné. Kundalini jóga učí vnímat své tělo, pocity a emoce. Zátěž si přizpůsobí každý sám podle své úrovně a momentálního zdravotního a psychického stavu. Je vhodná pro všechny, kteří se chtějí cítit lépe fyzicky i psychicky.

Podmínky soutěže Challenge s MultiSportem

Pravidla soutěže Challenge s MultiSportem

 1. Pořadatel Soutěže. MultiSport Benefit, s.r.o., se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4, IČ: 24715298, DIČ: CZ24715298 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 168281 (dále jen „Pořadatel“ nebo „MultiSport“), pořádá tuto soutěž na facebookových stránkách MultiSportu (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
 2. Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 30. 3. 2020 do 19. 6. 2020 (dále jen „Doba soutěže“) s tím, že vyhlašování vítěze proběhne vždy po 14 dnech v pondělí.
   

  Pondělí 30. 3. 2020 Pořadatel zveřejní na facebookové stránce MultiSportu výchozí video příspěvek s Petrem Soukupem, sportovcem a fyzioterapeutem na téma „Cvičení v práci a kompenzace pracovního vytížení“ (dále jen „výchozí video“).

  Soutěžící budou své tematické fotografie či videa posílat do komentáře pod výchozí video zveřejněné Pořadatelem pod svým osobním účtem (důvod kontaktování v případě výhry), a to nejpozději do neděle, 12.4.2020 v 00.00 hod.
  Pondělí 13. 4. 2020

  Pořadatel zveřejní Výherce příslušných 14 dnů na facebookové stránce MultiSportu s připomínkou, že soutěž probíhá i následujících 14 dní. Výherce bude kontaktován bez zbytečného odkladu po vyhlášení.

   

  Pondělí 13. 4. 2020

  Pořadatel opět zveřejní výchozí video.

  Soutěžící budou své tematické fotografie či videa posílat do komentáře pod výchozí video zveřejněné Pořadatelem pod svým osobním účtem (důvod kontaktování v případě výhry), a to nejpozději do neděle, 26.4.2020 v 00.00 hod.

  Pondělí 27. 4. 2020

  Pořadatel zveřejní Výherce příslušných 14 dnů na facebookové stránce MultiSportu s připomínkou, že soutěž probíhá i následujících 14 dní. Výherce bude kontaktován bez zbytečného odkladu po vyhlášení.

   

  Pondělí 27. 4. 2020

  Pořadatel opět zveřejní výchozí video.

  Soutěžící budou své tematické fotografie či videa posílat do komentáře pod výchozí video zveřejněné Pořadatelem pod svým osobním účtem (důvod kontaktování v případě výhry), a to nejpozději do neděle, 10.5.2020 v 00.00 hod.

  Pondělí 11.5.2020

  Pořadatel zveřejní Výherce příslušných 14 dnů na facebookové stránce MultiSportu s připomínkou, že soutěž probíhá i následujících 14 dní. Výherce bude kontaktován bez zbytečného odkladu po vyhlášení.

   

   

  Pondělí 11.5.2020

  Pořadatel opět zveřejní výchozí video.

  Soutěžící budou své tematické fotografie či videa posílat do komentáře pod výchozí video zveřejněné Pořadatelem pod svým osobním účtem (důvod kontaktování v případě výhry), a to nejpozději do neděle, 24.5.2020 v 00.00 hod.

  Pondělí 25.5.2020

  Pořadatel zveřejní Výherce příslušných 14 dnů na facebookové stránce MultiSportu s připomínkou, že soutěž probíhá i následujících 14 dní. Výherce bude kontaktován bez zbytečného odkladu po vyhlášení.

   

   

   

  Pondělí 25.5.2020

  Pořadatel opět zveřejní výchozí video.

  Soutěžící budou své tematické fotografie či videa posílat do komentáře pod výchozí video zveřejněné Pořadatelem pod svým osobním účtem (důvod kontaktování v případě výhry), a to nejpozději do neděle, 7.6.2020 v 00.00 hod.

  Pondělí 8.6.2020

  Pořadatel zveřejní Výherce příslušných 14 dnů na facebookové stránce MultiSportu s připomínkou, že soutěž probíhá i následujících 14 dní. Výherce bude kontaktován bez zbytečného odkladu po vyhlášení.

   

   

  Pondělí 8.6.2020

  Pořadatel opět zveřejní výchozí video.

  Soutěžící budou své tematické fotografie či videa posílat do komentáře pod výchozí video zveřejněné Pořadatelem pod svým osobním účtem (důvod kontaktování v případě výhry), a to nejpozději do neděle, 21.6.2020 v 00.00 hod.

  Pondělí 22.6.2020

  Pořadatel zveřejní Výherce příslušných 14 dnů na facebookové stránce MultiSportu s tím, že Výherce bude kontaktován bez zbytečného odkladu po vyhlášení.

 3. Soutěžící. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která je přihlášená na facebooku a má doručovací na adresu na území České republiky (dále jen „Soutěžící“). Má-li Soutěžící již kartu MultiSport, může ji získat pouze pro osobou blízkou podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké.
 4. Princip Soutěže. Úkolem Soutěžícího je nahrát kreativní fotografii či video, na kterém Soutěžící demonstruje, jak cvičí v pracovní době a kompenzuje své pracovní vytížení, jako komentář pod zveřejněné video Pořadatele, které bude uvedeno jako výchozí po celou Dobu soutěže na facebookové stránce Pořadatele. Každý Soutěžící se může zúčastnit pouze jednou v každých 14 dnech průběhu soutěže a současně za předpokladu, že Soutěžící již nebyl Výhercem v některém v předešlých 14 dnech. Komise sestavená ze 3 zaměstnanců Pořadatele vybere každý 14. den (v pondělí) 1 Výherce s nejzajímavější fotografií či videm a Výherce zveřejní na facebookové stránce MultiSportu pod výchozím videem.
 5. Výhra. Výhrou je v každých 14 dnech po Dobu soutěže 1 x 3měsíční karta MultiSport a dárkový balíček představující Knihu receptů Kousek dobrot a ručník na cvičení (dále jen „Výhra“).
 6. Kontaktování Výherce a podmínky čerpání Výhry. Pořadatel bude Výherce kontaktovat prostřednictvím jejich facebookových účtů pod kterými soutěžili, a to vždy po ukončení příslušných 14 dní, tj. v pondělí, nejpozději ale do 3 pracovních dnů po ukončení příslušných 14 dní. Soutěžící bude Pořadatelem vyzván k uvedení korespondenční adresy nebo e-mailové adresy Výherce za účelem zaslání voucheru na kartu MultiSport (voucher v tištěné podobě nebo v elektronické podobě) a k uvedení korespondenční adresy za účelem zaslání Dárkového balíčku MultiSport. Výherce bere na vědomí a souhlasí s tím, že Pořadateli zašle na e-mailovou adresu soutez@multisport.cz svojí fotografii s kartou MultiSport při sportovní/relaxační aktivitě, která může být Pořadatelem zveřejněna na jeho facebookové stránce a/nebo na webových stránkách pro jeho marketingové účely.
 7. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
 8. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.
 9. Pokud nebude možné Výherce kontaktovat nejdéle do 5 dní od data prvního kontaktu, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.
 10. Informace o zpracování osobních údajů. Pořadatel tímto informuje soutěžící o způsobu zpracování jejich osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)
   Správce osobních údajů MultiSport Benefit, s.r.o., se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4, IČ: 24715298, DIČ: CZ24715298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 168281
  Rozsah zpracovávaných osobních údajů soutěžících Jméno, příjmení, přezdívka, v případě Výhry též korespondenční adresa
  Účely zpracování osobních údajů soutěžících pořádání této Soutěže a vyhlášení Výherce
  Právní základ pro zpracování osobních údajů soutěžících plnění závazku pořadatele soutěže dle čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného GDPR
  Doba, po kterou budou osobní údaje soutěžících uloženy po dobu nezbytně nutnou k pořádání Soutěže a u Výherců po dobu čerpání Výhry
 11. Souhlas Výherce. Fotografie či video je autorským dílem výherce dle autorského zákona. Tímto Výherce uděluje Pořadateli souhlas s použitím fotografie/fotografií/videa/videí na sociálních sítích Pořadatele a/nebo webových stránkách.
 12. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 13. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, za doručení zprávy o Výhře, za doručení e-mailové zprávy dle čl. 6 těchto Pravidel ani za doručení Výhry. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.
 14. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.multisport.cz/challengesmultisportem. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje Soutěžící Pořadateli, nikoli Facebooku.
 15. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 30. 3. 2020.

Sešli jsme se s Petrem Koukalem

Tentokrát jsme se sešli s Petrem Koukalem, českým badmintonistou. Petr je devítinásobným mistrem České republiky a trojnásobným účastníkem olympijských her. Petr již od malička sportoval. Už v útlém věku se zamiloval do badmintonu, který jeho táta závodně hrál a pak ho i trénoval. Dříve nebyl badminton moc rozšířený, tak Petr často vyjížděl i na zahraniční turnaje a tréninkové stáže, aby získal porovnání s ostatními zeměmi a mohl se postupně posunout do evropské i světové špičky. Ve 20 letech zvítězil na mezinárodním turnaji na Kypru, kde získal tolik potřebné sportovní sebevědomí, a začal postupně sbírat další mezinárodní úspěchy. V roce 2008 se Petr kvalifikoval na své první olympijské hry do Pekingu, tedy do země badmintonu zaslíbené. Následně když se mu v roce 2010 na světovém turnaji v Německu podařilo konečně proniknout mezi nejužší světovou špičku, jen pár hodin po tomto úspěchu mu byla diagnostikována rakovina varlat a hned další den musel podstoupit operaci a následovala několikaměsíční chemoterapie. Díky včasnému nálezu a úspěšné léčbě se mu podařilo uzdravit a vrátit se nejen do aktivního života, ale také do vrcholového sportu. Na další olympiádě v Londýně v roce 2012 byl českým vlajkonošem a kariéru nakonec ukončil v Riu 2016. Dnes se věnuje projektu STK pro chlapy, kterým upozorňuje na důležitost zdravotní prevence, dělá zdravotní i motivační přednášky, firemní badmintonové tréninky, exhibice i turnaje, trénuje své badmintonové nástupce a podniká.

V čem spočívá kouzlo badmintonu?

Badminton je neskutečně kreativní hra. Myslím si, že jedna z nejkreativnějších ze světa her a sportů. Jednak se hraje s něčím, čemu my říkáme badmintonový míček, což už samo o sobě je zajímavé. A co by mělo lítat lépe než husí peří, že? Badminton je nejrychlejší raketový sport na světě. Kouzlo je v tom, že zasmečuji plnou silou, dám do toho obrovskou ránu a smeč může letět až 497 km/h, to je oficiální rekord mého kamaráda z Malajsie v Guinnessově knize rekordů. Stejně tak ve stejnou chvilku, stejnou raketou, se stejným míčkem můžu zahrát úder, který sotva přeletí síť a hraje se prakticky s milimetrovou přesností. Je to technicky i takticky náročná sportovní aktivita, která zároveň klade na sportovce obrovské fyzické nároky, protože kurt je vzhledem k rychlosti úderů relativně velký. Výměny jsou dlouhé, intenzivní a rychlé. Ale samozřejmě pro rekreační úroveň je badminton současně nádherný a oblíbený sport a zahraje si ho prakticky každý. I když ho člověk nikdy nehrál, je během hodiny schopen udělat několik skvělých výměn a má hned dobrý pocit, že se něco naučil a současně i udělal něco pro své tělo. První rok se člověk učí, zrychluje a zlepšuje velmi rychle a podle mého názoru je právě v tom tenhle sport lepší než všechny ostatní. Ale zároveň, když se člověk do toho opravdu obuje, je časem velmi komplexní a krásný. A vlastně nikdy se nedá naučit úplně a dokonale. To ale žádný sport ani řemeslo…

Jak se vy jako vrcholový sportovec srovnáváte s úspěchem či neúspěchem?

Moje zkušenost je taková, že mě vždycky hnaly víc dopředu naopak neúspěchy. Úspěch hrozně rychle pomine. Navíc…Co je to vlastně ten úspěch? Jak je definován? Kdo ho definoval? Je to pravda? Vždycky jsem čekal, že po dosažení úspěchu přijde ta obrovská radost a euforie. Ale když se to stalo, tak než to všechno přišlo, člověk se ani nenadál a byly před ním další výzvy. Ten neúspěch jsem prožíval vždy déle a ta bolest a trápení z neúspěchu mě motivovaly k tomu, abych něco zlepšil, prožíval to lépe a intenzivněji a nemusel neúspěch prožívat znovu. Hnala mě sice vidina úspěchu, ale víc do mě vždy podvědomě ryla zkušenost neúspěchu, kterou jsem nechtěl zažít znovu. Kamarádi z Anglie říkají – I hate losing more than I love winning…

Víme, že se věnujete projektu STK pro chlapy. Můžete nám něco víc o tom povědět? Je za tím nějaký příběh?

STK pro chlapy – tak za tím je můj osobní příběh, který jsem prožil přibližně 10 let zpátky. Vrátil jsem se akorát ze svého jednoho velice úspěšného turnaje. Oslavil jsem to. Myslel jsem si, že ten život bude jen lepší. Dostal jsem se psychicky i herně mezi nejlepší hráče na světě a věřil, že až do konce kariéry už nikdy nespadnu níž. Jenže 48 hodin po příjezdu z turnaje jsem ležel na operačním sále s onkologickým onemocněním, na které se přišlo obrovskou shodou náhod. Měl jsem obrovské štěstí. Přišel jsem včas. To zaručilo, že jsem se mohl relativně rychle uzdravit a za dalších 5–6 měsíců jsem byl zpátky mezi živými a taky i mezi vrcholovými sportovci. Zkušenost mi řekla, že se vyplatí těmto věcem předcházet. A to znamená věnovat se prevenci. Což v tom chlapském světě a chlapském zdraví znamená jednou za dva roky si zajít na preventivní prohlídku a také mezitím provádět samovyšetření a být otevřený a poslouchat své tělo. STK pro chlapy se projekt jmenuje proto, že se celé to ožehavé téma snažíme trochu odlehčit a vysvětlit, že každý zodpovědný moderní muž by se o své zdraví měl starat minimálně tak, jako se stará o své auto. A jak jistě víte, s autem je potřeba jednou za dva roky dojít na STKáčko. Nebo když se kdykoliv rozsvítí nějaká červená kontrolka na palubní desce, je nutné zastavit a řešit servis. K tomu jsme to připodobnili. Jsem moc rád, že i díky spojení s MultiSportem můžeme nyní oslovit výrazně větší skupinu lidí/chlapů a nabídnout jim inspiraci, proč se vyplatí začít se o sebe více starat. Navíc podle mého názoru a zkušenosti ona prevence neznamená pravidelné chození na prohlídky k lékaři. Pro mě je prevence především zdravý životní styl, pohyb, psychická pohoda, sport… A právě proto už dlouho považuji MultiSport a jeho činnost za skvělého ambasadora prevence nejen ve firemním světě a těší mě, že jsme nyní mohli spojit své síly.

Plánujete vyrazit na badminton? Sportoviště najdete zde.

Naučte se s námi BRUSLIT

Jak začít bruslit? Nechte se inspirovat a vyzkoušejte naše tipy.

Lední bruslení

K zimě jednoznačně patří bobování, sáňkování, lyžování, snowboardování nebo právě i lední bruslení. Pokud se chystáte vyrazit poprvé se svým potomkem na led a ještě neumíte vy ani vaše dítě bruslit, tak zkuste naše tipy, jak začít.

1. Myslete na oblečení.
Lední bruslení je zároveň sport, oblečte se tak, aby vám nebylo až moc velké teplo. Sáhněte po pohodlném oblečení a nezapomeňte si sbalit s sebou rukavice. Pokud zatím nechcete investovat do bruslí, můžete si je půjčit.

2. Zkoušejte se v nich jen projít.
Na stadionech mívají gumové rohože. Zkuste se po nich projít a najděte rovnováhu. Pokud se vám to nepodaří a chůze bude roztřesená, zkuste se koukat před sebe do jednoho bodu.

3. Vyzkoušejte led.
Uvolněte se, pokrčte mírně kolena, snažte se držet nohy rovně a v klidu. Zkuste třeba jen chodit. Tím si zvyknete na tření bruslí a ledové plochy. Také se vám zlepší práce kotníků. Pokud se bojíte, držte se okraje kluziště.

4. Postupně zkuste bruslit.
Přeneste váhu na jednu nohu a druhou se pohybujte šikmo dozadu. Hýbejte se pomalu a plynule. Není kam spěchat. Snažte se vyhnout trhavým pohybům. Důležité je držet rovnováhu. Padání se asi nevyhnete, ale tím se netrapte, je to úplně normální.

5. Naučte se padat.
Pády k tomuto sportu patří a potkají i vás. Když se vám bude zdát, že padáte, přidřepněte si a dejte ruce od těla. Tím zbrzdíte pád. Důležité je sbalit prsty v pěst, aby je náhodou ostatní bruslaři nepřejeli.

6. Rozjeďte to.
Když už se budete cítit dobře, zkuste přidat rychlost. Může se stát, že začnete padat. Pokud k tomu dojde, velice pravděpodobně máte váhu moc na špičkách. Stačí pokrčit nohy a klidně upažit ruce.

7. Naučte se i zastavit.
Stačí mírně pokrčit nohy v kolenou a vystrčit jednu nohu. Zatlačte trochu do ledu. Pokud zastavujete správně, pak se na ledu vytvoří malá kupička sněhu.

Kam vyrazit? Podívejte se do našeho vyhledávače.

Sauna a její účinky na zdraví

Pravidelné návštěvy v sauně napomáhají jak relaxaci, tak i zlepšují naše zdraví. Zvyšuje se odolnost proti nachlazení, rýmě, kašli a dalším virózám.

Pokud vám tyto nemoci komplikují život, pak opravdu není nic jednoduššího než si na sebe udělat čas a vyrazit za odpočinkem do sauny. Když je tělo vystaveno vysoké teplotě, rychle produkuje bílé krvinky a ty bojují s viry a infekcí při nachlazení. Mějte na paměti, že imunitní systém je potřeba posilovat i přes léto. I v dalších ročních obdobích čeká na naše tělo velké množství nástrah. V létě to můžou být třeba nemoci způsobené klimatizací. Své zdraví pak můžete ještě podpořit správným stravováním, cvičením a dostatečným spánkem.

Účinky sauny spočívají v zahřívání těla. Tělo se rozproudí a potřebné látky se dostávají do každé části těla. Cirkulaci podporuje také zrychlení krevního oběhu, které se děje díky střídání horka v sauně a chladu v bazénu či sprše. Tělo se také díky saunování snáze zbavuje nebezpečných toxinů prostřednictvím pocení. Toto pocení má až 5krát větší účinek než běžné pocení.

Extra péči si zaslouží i vaše dýchací cesty, které právě v chladném počasí velice trpí a jsou náchylné k infekcím. Blahodárně na ně působí parní sauna, která může být spojena i například s eukalyptovou či jinou esencí. Další dobrou volbou je tropická sauna. Díky jejímu vlhkému klimatu pomáhá čistit a povzbuzuje tvorbu obranných látek na sliznici.

Pro ženy: Pokud chcete mít krásnější pleť, pak je sauna ideální. Díky rozšíření pórů kůže lépe dýchá, a pleť se tak zbavuje nečistot, což je velmi žádoucí v zimním období, kdy pleť vypadá zašedle.

Zařízení, ve kterých si můžete vychutnat saunování, najdete na mapa.multisport.cz.

Plavete v bazénu znak?

Znak je plavecký způsob, který se využívá na běžné plavání poměrně málo. Tento styl je považován za nejzdravější plaveckou techniku, protože jsou při ní posilovány ochablé svaly, především ty zádové, a zároveň jsou protahovány zkrácené svaly –hlavně ty prsní. Díky tomu, že ve znaku plaveme na zádech, můžeme dýchat svým rytmem.

Petr Soukup vám poradí, jak na to!

znakZásadní je správná poloha trupu, kterou nám zajistí především dolní končetiny a jejich dobře provedený střídavý kop. Pohyb dolních končetin vychází z kyčelního kloubu. Kolenní klouby by neměly vyčnívat z vody. Hlezenní klouby jsou uvolněné a čeří vodu, na hladině vidíme bublinky.

Pohyb paží je střídavý a do vody pokládáme nataženou ruku malíkovou hranou. Pro zjednodušení je dobré lehce vytočit celý trup podél podélné osy. Při samotném záběru je již horní končetina pokrčena a končíme dotažením až k stehenním svalům. Obě horní končetiny pracují stejným úsilím a hlava setrvává v prodloužené pozici trupu. Znak je výborný kompenzační prvek k nejrychlejšímu plaveckému způsobu – kraulu. Jenom trénink dělá mistry, takže vzhůru do bazénu!

Chcete vyrazit někam do bazénu? Více najdete na mapa.multisport.cz!

Jak v zimním období dobít baterky?

V sychravých a chladných zimních dnech je potřeba tělu dodávat dostatek energie. Přizpůsobit období také jídelníček a předcházet nachlazení a chmurné zimní náladě.  

Na co bychom se měli zaměřit a co by v jídelníčku nemělo chybět? I když v zimě není takový výběr sezónního ovoce a zeleniny, neměli bychom na sezónnost zapomínat. V obchodech bychom měli hledat především jablka, hrušky, cibuli, česnek, celer, petržel, mrkev, červenou řepu, dýně, batáty, brambory, zelí. Většina těchto potravin je českou superpotravinou, která obsahuje zdraví prospěšné látky v koncentrovaném množství. Zelí je také zdrojem probiotických bakterií, které pozitivně působí na trávení. Červená řepa má také spoustu pozitivních účinků na lidský organismus. Je plná vitamínů skupiny B a C. Z minerálů pak obsahuje vápník, draslík a železo. Omezit bychom měli nákup rajčat, paprik, salátových okurek, malin, jahod, meruněk a dalšího letního ovoce či zeleniny. To v sobě nemá zdaleka tolik vitamínů a zdraví prospěšných látek jako v období, kdy u nás dozrávají. Chuť navíc není tolik valná.

Tělu ve studených dnech prospějí teplé pokrmy. Na snídani si dopřejte např. teplá míchaná vajíčka s kváskovým chlebem. Jako sladkou verzi snídaně vyzkoušejte např. pohankové palačinky, domácí ovesné kaše či ovocný crumble. Tato jídla nastartují úspěšný pracovní den. Na oběd či večeři ochutnejte husté teplé polévky. Po náročném dni v práci jistě každý ocení hustou polévku z kořenové zeleniny, domácí cibulačku či krémovou dýňovou polévku. Teplé saláty z grilované zeleniny jsou lehkou verzí odpoledních jídel.

Nezapomínejte také na dostatečný pitný režim. Ledové limonády a drinky vyměňte např. za různé druhy čajů. Ráno si dopřejte kvalitní černý či zelený čaj, který je přírodní antioxidant. V průběhu dne si připravte domácí šípkový čaj, který je bohatým zdrojem vitamínu C. Šípky, které si můžete při procházce sami nasbírat, obsahují více vitamínu C než např. citrusové plody. Šípkový čaj pomáhá i např. při léčbě zánětu močových cest či kašli. Čaj z čerstvého zázvoru také přívětivě podpoří pitný režim. Navíc může pomáhat
při léčbě různých druhů nevolností. Smíchejte rakytníkovou šťávu s lžičkou medu a dostanete výbornou limonádu. Rakytník podporuje náš imunitní systém a pozitivně působí proti nachlazení a stresu. Večer zkuste různé směsi bylinek. Klidný spánek podpoří např. čaj heřmánkový, meduňkový či kontryhel, který pozitivně působí na trávení.

Během týdne si dopřejte pohybovou aktivitu, která vás bude bavit. Procházky v přírodě jsou také pro zdraví velice přívětivé. Nezapomínejte ani na relax a odpočinek např. v podobě masáží či saun. Dostatečně a kvalitně spěte.

Kristýna Rybovičová, event koordinátorka

Nechte se inspirovat a buďte aktivní i v zimě!

Nalaďte se na zimní radovánky. S kartou MultiSport na vás čeká mnoho zajímavých aktivit, při kterých můžete trávit čas jak s přáteli, tak i se svou rodinou. Ať už svítí sluníčko nebo padá sníh, s MultiSportkou pro vás vždy něco vymyslíme.

Vyberte si z naší zimní nabídky a vydejte se například s dětmi zařádit si na lední bruslení nebo se s přáteli aktivně pobavit a rozhýbat u badmintonu. Po dlouhém dni však také vaše tělo i mysl potřebují regeneraci, zkuste se pořádně prohřát a zrelaxovat v sauně nebo si zajít zaplavat. Pohybem a relaxem podpoříte nejen imunitu v chladném období, ale zároveň i svůj work-life balance. Tak neváhejte a užijte si zimu naplno.

Saunování

Harmonie těla i mysli: Chcete dopřát svému tělu relax? Saunování podpoří jak vaši mysl, tak i vaše tělo. Zbaví vás napětí. Zároveň posílí vaši imunitu, má pozitivní vliv na dýchací cesty a vaše kůže bude zdravější. Díky pravidelnému saunování budete mít i lépe prokrvené celé tělo. Vyzkoušejte různé typy saun a zjistěte, která vám nejvíce vyhovuje.

Plavání

Budete se cítit jako ryba ve vodě: Plavání je naprosto přirozený pohyb, který lidstvo doprovází již od starého Egypta či Řecka, kde tento sport byl jedním z velice důležitých vyučovacích předmětů. Dříve byla tato aktivita nezbytně nutná k přežití, dnes je to příjemný způsob, jak dostat tělo do formy a všestranně a rovnoměrně posílit svalstvo.

Lední bruslení

Roztočte to na ledě: Zima je jednoznačně období ledního bruslení. Zažijte zimní pohodu a atmosféru se svými blízkými. Ať už se rozhodnete vyrazit na led na rande, s přáteli nebo s rodinou, určitě nebudete litovat. Takže vezměte brusle, rukavice a vzhůru na to!

Badminton

Pořádně se zapotíte: Chcete si pořádně zaběhat, procvičit postřeh a získat skvělou kondici? Pak jste tu na správné adrese. Badminton je nejrychlejší z raketových sportů. Během jednoho zápasu urazíte až několik kilometrů a můžete odehrát i více než 400 úderů. Jste připraveni si dát do těla?

Zařízení najdete na mapa.multisport.cz