fbpx

Změna režimu DPH

Na základě závěru Generálního finančního ředitelství v rámci tzv. Koordinačního výboru Komory daňových poradců z 29. 1. 2020 (příspěvek č. 560/29.01.20 Režim DPH u karet pro čerpání plnění od třetích osob) a dále na základě námi vyžádaného rozhodnutí o závazném posouzení od Generálního finančního ředitelství z 31. 3. 2020 o určení sazby daně u zdanitelného plnění jsou naše karty z hlediska DPH považovány za tzv. víceúčelový poukaz. To znamená, že poskytování karet MultiSport nepodléhá dani z přidané hodnoty.

 

Z důvodu nového režimu DPH stanoveného pro naše karty musíme upravit právní, daňovou a účetní formu naší spolupráce. Kompletní informace najdete v této prezentaci.

Jak se změní naše spolupráce v daňové rovině?

• Vaše společnost nám již neposkytuje zdanitelné plnění pro účely DPH.

 

• Zdanitelné plnění poskytujete přímo uživateli karty MultiSport, který jde do Vašeho zařízení službu čerpat. My jej pouze hradíme (tzv. platba třetí strany).

 

• Za květen 2020 a další následující měsíce nám již nebudete vystavovat daňové doklady, nýbrž vyúčtování.

 

Odkaz na vzorové vyúčtování zde.


Oficiální vyjádření společnosti MultiSport Benefit, s.r.o. od jednatele Mariána Škripeckého.

Nejčastější dotazy

1) Změní se ceny vstupů v důsledku nového režimu DPH?

Nezmění. Ve smlouvě o spolupráci jsou domluveny ceny včetně DPH a s těmito cenami budeme i nadále pokračovat.
Hypotetický příklad: Doposud jste nám za vstup na aktivitu XXX účtovali částku 80 Kč včetně DPH. V budoucím vyúčtování aplikujete opět cenu 80 Kč, pouze však neuvedete sazbu DPH a nevyčíslíte částku DPH.

2) Jsem neplátce DPH, mění se pro mě něco?

Nemění, pouze namísto faktury zašlete Vyúčtování s potřebnými náležitostmi viz vzor.

3) Jaký je rozdíl mezi vyúčtováním a daňovým dokladem?

Vyúčtování není daňový doklad.

Předejte své účetní „sjetinu“ se vstupy na kartu MultiSport za uplynulý měsíc, a ta na základě tohoto dokumentu vystaví VYÚČTOVÁNÍ („sjetina“ je Váš doklad pro případnou kontrolu).

4) Dodatečné daňové přiznání za rok 2019 a 2020 pro mě znamená, že mám udělat 16 dodatečných daňových hlášení a ty částky uhradit?

Nebudete podávat dodatečné/opravné daňové přiznání k DPH, protože se Vám nemění daňová povinnost, ale doporučujeme opravit jednotlivá kontrolní hlášení.

Z Vaší strany již není potřeba hradit žádné částky.

5) Mohu vyhotovit jedno dodatečné daňové hlášení kde vypíši vstupy za jednotlivé měsíce namísto 16 hlášení?

Je třeba vyhotovit na každý měsíc nové kontrolní hlášení (zpětně), tedy opravdu 16 celkem.

6) Je potřeba uzavřít novou smlouvu o spolupráci?

Stávající smlouvy o spolupráci měnit v tuto chvíli nemusíme, jsou stále v platnosti, do budoucna smlouvu upravíme ve smyslu znění nového režimu DPH a Vyúčtování a přistoupíme k podpisu nové smlouvy při nejbližší možné příležitosti.

7) Kdy mám zaslat vyúčtování?

Jsem plátce DPH, tudíž jsem povinen odvést DPH do 25. dne v měsíci.

Vyúčtování zasílejte tak, jak jste zvyklí, ve stejných termínech jako doposud, tj. co nejdříve po skončení daného měsíce, nejpozději však do 15.dne v měsíci.

8) Mohu vystavit vyúčtování za dva nebo více měsíců dohromady?

Ano, můžete. Jen je třeba za dané období včas uhradit DPH.

9) Rozhodl jsem se zpětně opravit vyúčtování a kontrolní hlášení, jak mám postupovat?

Opravené vyúčtování za všechny měsíce najednou, zašlete na email partneri@multisport.cz, přijetí Vám potvrdíme emailem. Následně jste povinen, do 5 dnů od přijetí potvrzení, podat dodatečné kontrolní hlášení. Stanovenou lhůtu 5 dnů doporučujeme dodržet, v opačném případě Vám hrozí pokuta za pozdní podání kontrolního hlášení.


V případě dalších dotazů se prosím obracejte na svou kontaktní osobu.