fbpx

Podmínky soutěže Buďte fit s MultiSportem

 1. Pořadatel Soutěže. MultiSport Benefit, s.r.o. se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4, IČO 24715298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 168281(dále jen „Pořadatel“ nebo „MultiSport“), pořádá soutěž Buďte fit s MultiSportem (dále jen „Soutěž“) v OC Forum Nová Karolina,  Jantarová 3344/4, 702 00, Ostrava 2 (dále jen „místo konání Soutěže“) pro veřejnost, jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla zveřejněna na  webu www.budtefitsmultisportem.cz a/nebo v místě konání Soutěže (dále jen „Pravidla“).
 2. Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 30. 10. 2019 od 10:00 hod. do 1. 11. 2019 do 19:00 hod. (dále jen „Doba soutěže“).
 3. Soutěžící. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, s trvalým bydlištěm nebo adresou pro doručování na území České republiky a zároveň, které jsou v zaměstnaneckém nebo obdobném pracovním vztahu u zaměstnavatele/společnosti se sídlem registrovaným na území České republiky (dále jen „Soutěžící“). Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 4. Princip Soutěže. Úkolem soutěžícího je zaregistrovat se přes webový formulář vytvořený Pořadatelem na místě konání Soutěže. Ve formuláři soutěžící uvede následující údaje   – jméno a příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo, korespondenční adresu, název zaměstnavatele/společnosti, u kterého je v zaměstnaneckém nebo obdobném pracovním vztahu a důvod proč by měl soutěžící, resp. jeho zaměstnavatel výhru získat. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou. Komise sestávající se zaměstnanců MultiSportu vybere výherce soutěže a jednoho náhradníka (dále jen „Náhradník“), který uvede nejzajímavější důvod získání Výhry. Soutěž končí dne 1. 11. 2019 v 19:00 hodin. Výherce bude zveřejněn do 15. 11. 2019 na facebookové stránce Pořadatele v rozsahu křestní jméno, první písmeno příjmení, název zaměstnavatele, u kterého výherce v zaměstnaneckém nebo obdobném pracovním vztahu.
 5. Výhra. Výhrou soutěže je teambuilding pro Výherce a jím vybraný tým (maximálně 30 osob), u zaměstnavatele, u kterého je v zaměstnaneckém nebo obdobném pracovním vztahu v hodnotě 50 000 Kč od MultiSportu, který lze uplatnit nejdříve od 03/2020 (dále jen „Výhra“).
 6. Kontaktování Výherce a podmínky čerpání Výhry. Pořadatel bude Výherce informovat o Výhře e-mailem nebo telefonicky, a to nejpozději do 14 dnů od ukončení soutěže. Výhra bude předána Výherci osobně Pořadatelem do 30 dnů ode dne kontaktování Výherce. Výherce je srozuměn a souhlasí s vyfotografováním při předání výhry a následným použitím fotografie pro marketingové účely Pořadatele.
 7. Daně. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že daň z Výhry namísto výherce odvede Pořadatel.
 8. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.
 9. Pokud nebude možné Výherce kontaktovat do 7 dní od data prvního kontaktu, bude kontaktován Náhradník. Pokud nebude možné Náhradníka kontaktovat do 7 dní od data prvního kontaktu, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.
 10. Souhlas Soutěžícího. S odesláním formuláře vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a bere na vědomí, že pro účely organizace Soutěže a po Dobu vyhlášení Výherce soutěže bude Pořadatel zpracovávat jeho osobní údaje – jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, korespondenční adresu, případně další údaje, které Pořadateli poskytne. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Domnívá-li se Soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Pořadatele o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.multisport.cz  v záložce Ochrana informací.
 11. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 12. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, za doručení zprávy o Výhře, za doručení e-mailové zprávy dle čl. 6 těchto Pravidel ani za doručení Výhry. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.
 13. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.budtefitsmultisportem.cz.
 14. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 29. 10. 2019.